Kategorie

Regulamin i bezpieczeństwo

1. Postanowienia ogólne
a) Sklep Internetowy "swiatkoszulek.net" działający pod adresem www.swiatkoszulek.net, prowadzony jest przez swiatkoszulek z siedzibą w Łodzi przy ulicy al. politechniki 42
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej swiatkoszulek.net.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każdy klient składając zamówienie w sklepie internetowym swiatkoszulek.net jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. swiatkoszulek.net zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 
3. Polityka ochrony prywatności
a) Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez swiatkoszulek.net, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.
b) Swiatkoszulek.net jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy swiatkoszulek.net a Klientem oraz w celach marketingowych i statystycznych.
c) Dane osobowe Użytkowników są chronione przez swiatkoszulek.net w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
d) Swiatkoszulek.net jako administrator danych osobowych informuje, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 
4. Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego swiatkoszulek.net jest sprzedaż koszulek i innych gadżetów za pośrednictwem Internetu.
b) Swiatkoszulek.net prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktow. Grafiki te są autorstwa swiatkoszulek.net, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (typu ustawienie kolorów monitora Klienta) i swiatkoszulek.net nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 
5. Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się online na stronie www.swiatkoszulek.net
b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie
d) W przypadku zamówień spersonalizowanych klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do drukowanej grafiki
 
6. Ceny
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 
8. Wady produkcyjne oraz zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Wyjątkiem są towary spersonalizowane. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, swiatkoszulek.net zwraca uiszczoną cenę nabycia. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
b) Swiatkoszulek.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady produkcyjne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 
9. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.