Kategorie

Regulamin i bezpieczeństwo

1. Postanowienia ogólne
a) Sklep Internetowy "swiatkoszulek.net" działający pod adresem www.swiatkoszulek.net, prowadzony jest przez swiatkoszulek sp.j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy al. politechniki 42
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej swiatkoszulek.net.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każdy klient składając zamówienie w sklepie internetowym swiatkoszulek.net jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. swiatkoszulek.net zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 
3. Polityka ochrony prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SWIATKOSZULEK KAWEŁCZYK & KUJAWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą al. Politechniki 42, 93-590. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 721-642-291; poczty elektronicznej: biuro@swiatkoszulek.net

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży internetowej koszulek i innych produktów wchodzących w skład oferty SWIATKOSZULEK KAWEŁCZYK & KUJAWSKI SPÓŁKA JAWNA oraz w celu wykonywania nałożonych obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 3. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji sprzedaży internetowej koszulek i innych produktów wchodzących w skład oferty SWIATKOSZULEK KAWEŁCZYK & KUJAWSKI SPÓŁKA JAWNA.

 5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 
4. Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego swiatkoszulek.net jest sprzedaż koszulek i innych gadżetów za pośrednictwem Internetu.
b) Swiatkoszulek.net prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktow. Grafiki te są autorstwa swiatkoszulek.net, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (typu ustawienie kolorów monitora Klienta) i swiatkoszulek.net nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 
5. Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się online na stronie www.swiatkoszulek.net
b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie
d) W przypadku zamówień spersonalizowanych klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do drukowanej grafiki
 
6. Ceny
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 
8. Wady produkcyjne oraz zwroty.
a) Zwroty
Możliwe jest zwrócenie zamówionego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania go. Wyjątkiem są towary spersonalizowane. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, swiatkoszulek.net zwraca uiszczoną cenę nabycia.
Każdy zwrot staramy się rozpatrywać indywidualnie, w przypadku podjęcia decyzji o zwrocie prosimy o kontakt mailowy na sklep@swiatkoszulek.net (prześlemy dalsze instrukcje).
b) Swiatkoszulek.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady produkcyjne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 
9. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.